LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 04/2021
STT Thời gian Địa điểm Nội dung CT Đối tượng PV
1 07/4 Bắc Ninh Duyên kiếp Bạch Trà Doanh thu
2 08/4 Bắc Ninh Sử thi + hầu đồng Doanh thu
3 14/4 Bắc Ninh Duyên kiếp Bạch trà Doanh thu
4 16/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
5 17/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
6 18/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
7 25/4 Đền Đô, Bắc Ninh Sử thi  + hầu đồng Doanh thu


Gửi phản hồi cho bài viết