LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 04/2021

STT

Thời gian Địa điểm Nội dung CT Đối tượng PV
1 07/4 Bắc Ninh Duyên kiếp Bạch Trà Doanh thu
2 08/4 Bắc Ninh Sử thi và hầu đồng Doanh thu
3 14/4 Bắc Ninh Duyên kiếp Bạch trà Doanh thu
4 16/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
5 17/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
6 18/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
7 23/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
8 24/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
9 25/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ
10 29/4 Cung thiếu nhi Ca múa nhạc Doanh thu
11 30/4 Trước cửa rạp Chuông Vàng “Tiếng quê hương” Tuyến phố đi bộ


Gửi phản hồi cho bài viết