Trịnh Y Thảo

Quỳnh Châu

NSUT Bích Được

NS Mậu Hòa – Kim Thanh

Nghệ sĩ Anh Ngọc

NSUT Bích Hạnh

Nghệ sĩ Lê Xuân Hương

Nghệ sĩ Ngọc Trai

Nghệ sĩ Kim Thanh

NSND Ngọc Dư

Nghệ sĩ Quỳnh Châu

Ảnh nhiều nghệ sĩ