LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 10/2020
STT Thi gian Đa đim Ni dung CT Đi tượng PV
1 04/10 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi gian: 20h

PV Chính Tr
2 07/10 Nam T Liêm Chương trình ca múa nhc HĐ Doanh Thu
3 09/10 QUHĐND Qun Đng Đa Chương trình ca múa nhc HĐ Doanh Thu
4 10/10 Tây H Chương trình ca múa nhc

Thi gian: t 15h30 đến 16h30’

HĐ Doanh Thu
5 11/10 Bc Ninh CT S Thi HĐ Doanh Thu (Sáng, chiu)
6 13/10 Đi M – Đan Phượng CT An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
7 14/10 Chương M CT An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
8 21/10 Đông Anh CT An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
9 22/10 Đan Phượng CT An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
10 23/10 Tây Mỗ – Từ Liêm CT An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
11 24/10 Đan Phượng CT An toàn giao thông HĐ Doanh Thu
12 24/10 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi gian: 20h

PV Chính Tr
13 25/10 Tượng Đài Cm T Chương trình ca múa nhc

Thi gian: 20h

PV Chính Tr
14 26/10 Đông Anh CT An toàn giao thông HĐ Doanh Thu


Gửi phản hồi cho bài viết