LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 11/2019
Stt Thời gian Địa điểm Nội dung CT Đối tượng PV
1 02/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
2 03/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
3 04/11 Hoài Đức An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
4 05/11 Đông Anh An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
5 06/11 Phúc Thọ An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
6 07/11 Liên Hà – Đông Anh An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
7 08/11 Đan Phượng An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
8 08/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
9 09/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
10 09/11 Gia Lâm An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
11 10/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
12 11/11 Long Biên An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
13 12/11 Gia Lâm An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
14 13/11 Ngọc Thụy – Long Biên An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
15 15/11 Phú Thị – Gia Lâm An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
16 15/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
17 16/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
18 16/11 Tương Đài Lý Thai Tổ Ca nhạc PV Chính Trị
19 17/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
20 20/11 Cầu Gỗ – Bắc Ninh Ca múa nhạc – kịch ngắn HĐ Doanh Thu
21 20/11 Yên Viên An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
22 21/11 Việt Hưng An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
23 22/11 Đông Anh An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
24 22/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
25 23/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
26 24/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
27 25/11 Tiền Phong An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
28 26/11 Liên Mạc An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
29 27/11 Chi Đông An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
30 28/11 Quang Minh An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
31 29/11 Tiến Thắng An Toàn Giao Thông HĐ Doanh Thu
32 29/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
33 30/11 Đền Bà Kiệu Ca nhạc tài tử PV Phố đi bộ
34 30/11 Đông Anh An Toàn Giao Thông

HĐ Doanh Thu


Gửi phản hồi cho bài viết